Privacy­beleid, website­voorwaarden en gebruiks­voorwaarden

Click here for the English version of our conditions.

For privacy matters, GDPR/AVG and your data protection, please read this page.

MarinePlan levert software en data die diensten en gegevens voor recreatieve boottrips ondersteunen. Wees voorzichtig tijdens het reizen en vertrouw niet alleen op de informatie die door deze bronnen wordt verstrekt om beslissingen te nemen die van invloed kunnen zijn op uw of andermans veiligheid of dat van uw of andermans schip of andere eigendommen. Het gebruik van officiële diensten en aanvullende dan wel aanbevolen apparatuur wordt sterk aangemoedigd.

Algemeen

Onder “materiaal” wordt verstaan, hetzij:

 • gegevens of data afkomstig van or via MarinePlan of haar software dan wel diensten;
 • kaartmateriaal;
 • softwarebestanden;
 • afbeeldingen en andere mediatypes;
 • software, web content, applicaties en apps;
 • uitvoer van Online Services API’s.

Onder “websites” wordt verstaan, hetzij:

 • de website op marineplan.com;
 • een pagina of webpagina binnen een door MarinePlan uitgegeven app;
 • een webpagina in een emailbericht;
 • of enig andere website beheerd door of werkend namens MarinePlan.

Onder “software” wordt verstaan, hetzij:

 • software als onderdeel van een website;
 • apps op mobiele apparatuur;
 • andere applicaties.

Voorwaarden

Door toegang te nemen tot onze websites en apps gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ermee akkoord te gaan dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op de websites zijn beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk gebruiken van één exemplaar van het materiaal (data, afbeelding, informatie, software of welk ander gegevenstype dan ook) op de websites van MarinePlan voor alleen persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Toegestaan is om op kleine schaal kleine afbeeldingen zoals een screenshot te gebruiken om te corresponderen met andere gebruikers, zoals het delen van een stukje kaartmateriaal in een email, op een online forum of social media. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel of eigendomsrecht, en onder deze licentie mag u niet:

 • wijzigen of kopiëren van de materialen;
 • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • het materiaal gebruiken voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MarinePlan;
 • een poging tot decompilatie of reverse-engineering van welke software of gegevens dan ook van MarinePlan;
 • verwijderen van auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen;
 • het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de gegevens, afbeeldingen, software op een andere server geheel of gedeeltelijk “spiegelen”;
 • refereren naar het materiaal vanaf een andere computer, cloud, server of welk apparaat dan ook, anders dan het reguliere linken vanaf een website;
 • een poging doen materiaal te ontsluiten door op welke wijze dan ook in te breken op de software, anders dan regulier gebruik zoals is beoogd;
 • hergebruiken van materialen voor welk doel dan ook (met uitzondering van persbericht-materialen, uitdrukkelijk voor dit doel uitgegeven door MarinePlan);
 • zich uit te geven als medewerker van of namens MarinePlan;
 • het manipuleren van datum/tijd, data of software teneinde een machtiging tot gebruik te verkrijgen of verlengen, of op welke wijze dan ook manipulaties uit te voeren;
 • de software dusdanig heftig te gebruiken of aan te roepen met het effect dat de software gaat haperen, foutieve reageert of slechter presteert.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door MarinePlan worden beëindigd of expliciet worden verboden. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw of andermans bezit zijn of door u verspreid of opgeslagen zijn, in elektronische, gedrukte of enig andere vorm.

Disclaimer

Het geleverde materiaal op de websites van en in apps wordt geleverd “zoals het is”. MarinePlan geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder garandeert MarinePlan geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval zullen MarinePlan of haar leveranciers of partners aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen zoals computer-, cloud- of netwerkstoringen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal of software te gebruiken op de website of app van MarinePlan; zelfs als MarinePlan of een door MarinePlan bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Revisies en Errata

Het materiaal op de websites kan technische, tekstuele, logische, taalkundige, cartografische, typografische of fotografische fouten bevatten. MarinePlan garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. MarinePlan kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. MarinePlan verbindt zich er echter niet toe de materialen met een zekere regelmaat bij te werken.

Links en referenties

MarinePlan heeft niet alle websites bestudeerd die aan haar websites zijn gelinkt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites. Het opnemen van een link is informatief bedoeld en betekent niet dat MarinePlan de site goedkeurt, het eens is met de inhoud, een bepaalde mening uitdraagt of bepaald gedrag aanmoedigt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

MarinePlan kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de websites van MarinePlan wordt beheersd door de wet, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid opgesteld om u te laten begrijpen hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, bekendmaken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid. Wij voldoen 100% aan de EU wetgeving “GDPR” (General Data Protection Regulation).

Onze regels:

 • Wij streven naar het minimaliseren van de omvang van persoonlijke gegevens in welke vorm dan ook.
 • Vóór of bij het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
 • Wij zullen persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken met als doel om de door ons gespecificeerde doelen te bereiken en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
 • We zullen alleen persoonlijke informatie bewaren zodra en zolang als nodig is voor de verwezenlijking van die doeleinden.
 • Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen op wettige en eerlijke wijze en, waar van toepassing, met de kennis en waar nodig toestemming van de betrokken persoon.
 • Persoonlijke gegevens die opgeslagen worden moeten relevant zijn voor het gestelde doel.
 • Gerelateerde persoonlijke gegevens zullen zo snel als mogelijk is gewist worden zodra een gebruiker aangeeft zijn of haar account te willen opheffen.
 • Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met enige instantie anders dan voorgeschreven door de wet.
 • Niet-persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om afgeleide gegevens te bepalen, zoals drukte op een bepaald vaarwater, afbeeldingen op een kaart, gemiddelden en dergelijke indien dit meerwaarde biedt voor MarinePlan of haar gebruikers of partners. Hierbij kan gedacht worden aan ontsluiten van gegevens voor brug- en sluiswachters, vaarwatergebruiksstatistieken voor overheden en dergelijke toepassingen. MarinePlan behoudt zich het recht voor deze doeleinden zelfstandig te stellen zonder voorafgaande mededelingen te doen.
 • Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, correct, volledig en up-to-date zijn.
 • We zullen persoonlijke informatie beschermen tegen redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik, misbruik of wijziging.
 • We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Gebruikte licenties

MarinePlan gebruikt de volgende open source componenten:

Bitnami